Đếm số lượng cột của bảng trong SQL Server

Dem so luong cot cua bang du lieu trong SQL Server_MasterMOS Education
Trong quá trình làm việc với SQL và SQL Server, chúng ta sẽ rất hay gặp trường hợp cần phải thêm dữ liệu vào 1 bảng dữ liệu đang có. Việc chèn dữ liệu từ một bảng dữ liệu nguồn vào bảng dữ liệu đích có thể phát sinh lỗi không giống nhau về số lượng cột. Làm thế nào để nhanh chóng phát hiện ra các cột không giống nhau giữa 2 bảng, chúng ta cùng xem bài viết này nhé.
Chia sẻ bài viết này
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mục lục bài viết

INSERT DỮ LIỆU

Có năm cách thêm dữ liệu vào một bảng dữ liệu cũ đang có, trong đó việc sử dụng nguồn dữ liệu từ một bảng dữ liệu khác là rất phổ biến.

Trong trường hợp câu lệnh SQL chỉ rõ các cột chúng ta muốn chèn vào trong cả bảng nguồn và bảng đích, thì lỗi về chênh lệch số lượng cột sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta viết câu lệnh INSERT INTO ngắn gọn có dạng

INSERT INTO TEN_DATABASE.dbo.TEN_BANG_DU_LIEU_DICH

SELECT * FROM  TEN_DATABASE.dbo.TEN_BANG_DU_LIEU

LỖI PHÁT SINH

Msg 213, Level 16, State 1, Line 85

Column name or number of supplied values does not match table definition.

Đây là lỗi số lượng cột/trường dữ liệu không khớp nhau giữa 2 bảng.

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

Để tìm ra các cột không giống nhau giữa 2 bảng, ta có thể dùng các câu lệnh sau:

Đếm số lượng cột đang có trong 2 bảng dữ liệu

select table_name, count(column_name) as so_luong_cot_trong_bang

from information_schema.columns

where table_catalog = ‘HISTORY_DB‘ and table_schema = ‘dbo

and table_name in

(‘STG_CRM_TXT_BANDOKH_20191231_NEW’ , ‘STG_CRM_TXT_BANDOKH_20200131_NEW’)

group by table_name

Kiểm tra xem cột ở bảng này không có ở bảng kia và ngược lại

select b1.column_name COT_1,  b2.column_name COT_2

from(

                select *

                from information_schema.columns

                where table_catalog = ‘HISTORY_DB‘ and table_schema = ‘dbo’

                and table_name = ‘STG_CRM_TXT_BANDOKH_20191231_NEW

        ) b1

full join      ( 

                 select *

                 from information_schema.columns

                 where table_catalog = ‘HISTORY_DB‘ and table_schema = ‘dbo’

                 and table_name = ‘STG_CRM_TXT_BANDOKH_20200131_NEW‘) b2

      on b1.column_name = b2.column_name

where b1.column_name is null or b2.column_name is null

Phần bôi đen là các phần tên Database, tên bảng bạn sẽ thay thế bằng tên thực tế trong Cơ sở dữ liệu của bạn.

Câu hỏi dành cho chúng tôi
Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất
Các bài viết liên quan
Cach su dung ham CHAR trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII. Bạn hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu trong bài viết này nhé.